Đang thực hiện Đang thực hiện

Tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

11:38 21/05/2021

Tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Xem chi tiết tại file đính kèm
https://hanoi.edu.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/tai-lieu-tuyen-truyen-phap-luat-ve-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hoi-don-c1117-12165.aspx

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG