Đang thực hiện Đang thực hiện

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

16:06 02/08/2021

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nội dung và các điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020

Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của  Quốc hội được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV gồm 16 chương và 172 Điều, cụ thể:

Chương I. Những quy định chung: từ Điều 1 đến Điều 6.

Chương II. Bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên: gồm 04 Mục, từ Điều 7 đến Điều 21.

Chương III. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh: từ Điều 22 đến điều 24.

Chương IV. Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường: gồm 4 mục, từ Điều 25 đến Điều 49.

Chương V. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đô thị và nông thôn; trong một số lĩnh vực: gồm 02 Mục, từ Điều 50 đến Điều 71.

Chương VI. Quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác: gồm 6 Mục, từ Điều 72 đến Điều 89.

Chương VII. Ứng phó với biến đổi khí hậu: Từ Điều 90 đến Điều 96.

Chương VIII. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường: từ Điều 97 đến Điều 105.

Chương IX. Quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường: gồm 03 Mục, từ Điều 106 đến Điều 120.

Chương X. Phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường và Bồi thường thiệt hại về môi trường: gồm 02 Mục, từ Điều 121 đến Điều 135.

Chương XI. Công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực bảo vệ môi trường: gồm 04 Mục, từ điều 136 đến Điều 154.

Chương XII. Hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường: từ Điều 155 đến Điều 156.

Chương XIII. Trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức Chính trị - xã hội, tổ chức Chính trị xã hội - Nghề nghiệp, tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp và Cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường: từ Điều 157 đến Điều 159.

Chương XIV. Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý vi phạm, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường: từ Điều 160 đến Điều 163.

Chương XV. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường: từ Điều 164 đến Điều 168.

Chương XVI. Điều khoản thi hành: từ Điều 169 đến Điều 171.

Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022, riêng đối với khoản 3 Điều 29 quy định “Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường” có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2021.

(Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14)

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374